Skoči na glavno vsebino

Razširjen program – RaP

Ponudba dejavnosti RaP za šolsko leto 2023/2024

Opis dejavnosti za š. l. 2023-2024

Ponudba dejavnosti RaP za šolsko leto 2024/2025

Opis dejavnosti za š. l. 2024-2025

Kaj je razširjen program  – »RaP«?

Osnovna šola načrtuje in izvaja razširjeni program skladno z določbami Zakona o osnovni šoli (ZOsn 2006, zlasti 20. do 27. člen) in predmetnikom osnovne šole (Predmetnik … 2014).

Cilji vzgoje in izobraževanja v razširjenem programu osnovne šole izhajajo iz prizadevanj za skladen razvoj znanja in kompetenc, za katere verjamemo, da so in bodo nujne za kakovostno življenje vsakega posameznika in posameznice v 21. stoletju, zato so tudi smiselno integrirane v vsa področja razširjenega programa. So namreč pomemben vidik celovitega razvoja učenk in učencev, kar je tudi temeljni cilj osnovnošolskega izobraževanja nasploh.

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih aspiracij in pričakovanj. Razširjeni program osnovne šole omogoča tudi bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev osnovnošolskega programa v celoti.

Razširjeni program osnovne šole je zato treba po eni strani razumeti kot komplementarni del obveznega programa, saj je mogoče namene in cilje tako enega kot drugega uresničevati samo v smiselni sinergiji, po drugi strani pa je njegov namen dosegati tudi lastne, specifične cilje, ki jih zgolj v obveznem programu ni mogoče udejanjati v celoti.

Vrednote, kot so znanje, učenje, medsebojno sodelovanje, dejavno državljanstvo, kultura, zdravje, gibanje in igra, so temeljni gradniki razširjenega programa, ki ima tudi zaradi večjih možnosti za udejanjanje načela individualizacije izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju optimalnega učnega okolja za učenke in učence, ki se iz različnih razlogov srečujejo z večjimi izzivi pri opismenjevanju, usvajanju znanja in doseganju minimalnih ter temeljnih standardov znanja v osnovnošolskem izobraževanju: zaradi posebnih potreb, učnih težav, jezikovnih ovir, kulturne različnosti ali socialne in ekonomske prikrajšanosti. Prav tako pa ne gre prezreti, da je razširjeni program lahko prostor razvijanja posebnih talentov in nadarjenosti učenk in učencev, ki zmorejo in želijo doseči več, kot jim lahko šola omogoči v okviru obveznega programa.

Z razširjenim programom torej osnovna šola prispeva k:

 • odpravljanju vrzeli, poglabljanju in nadgrajevanju ciljev obveznega programa osnovne šole,
 • doseganju ciljev razširjenega programa,
 • večji izbirnosti in participaciji učenk in učencev,
 • razvijanju ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev,
 • bolj poglobljenemu spoznavanju posebnosti posameznih učencev in tako večjim možnostim za udejanjanje načela individualizacije,
 • razvijanju učenčevih interesov, spretnosti in znanja,
 • razvijanju učnih in delovnih navad,
 • spodbujanju kakovostnega preživljanja prostega časa ter zdravega življenjskega sloga.

Tuji jeziki v projektu razširjenega programa

V šolskem letu 2021/22 smo pričeli s poskusom uvajanja tujega jezika in sicer angleščine kot prvega tujega jezika v 1. razredu in nemščine kot z drugega tujega jezika v 7. razredu. Po predstavitvi koncepta uvajanja TJ v obvezni program so starši bodočih prvošolcev in sedmošolcev z uvedbo soglašali stoodstotno. Tudi v šolskem letu 2022/23 so starši namenili uvajanju 2. tujega jezika stoodstotno podporo.

Pouk se izvaja 2 uri tedensko in ga izvajajo za to usposobljene strokovne delavke.

Izvedba učnih ur tujega jezika v 1. razredu sloni predvsem na medpredmetni povezavi z ostalimi predmeti. Poudarek je na razvijanju slušnih spretnosti ter na izgovorjavi besed. Učne aktivnosti vsebujejo veliko gibanja ter pestrost didaktičnih iger.

Učenci od 4. do 6. razreda lahko v okviru razširjenega programa nemščino obiskujejo kot 2. tuj jezik. Pri poučevanju izhajamo iz že usvojenega znanja maternega jezika in angleščine. Tako postopoma širimo učenčev jezikovni repertoar  in krepimo njegove strategije učenja jezikov. S tem učenci razvijajo posluh za dodatni jezik. S pomočjo slike, besede usvajajo osnove sporazumevanja in širijo besedišče. Nemščina je vse do 6. razreda neocenjena.

V 7. razredu postane v okviru poskusa nemščina obvezni drugi tuj jezik in je zato ocenjena, vendar njena ocena ne vpliva na splošen učni uspeh učenca ob koncu šolskega leta.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Ure jutranjega varstva in podaljšanega bivanja se izvajajo v okviru Poskusa Uvajanje tujega jezika v obveznem programu  in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli in v skladu s Kurikularnim dokumentom, ki opredeljuje področja, cilje in dejavnosti razširjenega programa.

Časovni razpored

 • 6.15 – 7.15: razgibano jutro (RaP; samo za učence 1. razreda)
 • 7.15 – 7.30: zajtrk (RaP; samo za učence 1. razreda)
 • 7.30 – 8.15: znam se igrati z vrstniki/pravljično jutro ((RaP; samo za učence 1. razreda))
 • 8.20 – 12.05: pouk
 • 12.05 – 16.15: kosilo, RaP

Interesne dejavnosti

Ure interesnih dejavnosti se izvajajo v okviru Poskusa Uvajanje tujega jezika v obveznem programu  in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli in v skladu s Kurikularnim dokumentom, ki opredeljuje področja, cilje in dejavnosti razširjenega programa.

V okviru preizkušanja razširjenega programa bomo na šoli v tem šolskem letu izvajali vse tri sklope razširjenega programa, in sicer »Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok«, »Kultura in tradicija« ter sklop »Vsebine iz življenja in dela osnovne šole«.

Razširjeni program vsebuje različne dejavnosti, s katerimi želimo vplivati na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj vsakega posameznega učenca ter ob tem poskrbeti za njegovo dobro počutje. Tako smo za vašega otroka pripravili številne dejavnosti.

 

(Skupno 4.855 obiskov, današnjih obiskov 1)
Prilagajanje dostopnosti spletišča